ACCA

Etyka w kwalifikacji ACCA

Po co etyka w finansach?

Etyka zawodowa dotyczy zobowiązań wobec społeczeństwa. Wykonując zawód lekarza, prawnika, inżyniera czy księgowego, musisz spełnić wymogi swojej profesji, dlatego jesteś zobligowany do przyjęcia i zaangażowania w spełnienie zobowiązań wynikających z interesu publicznego. Zasady zawodowej etyki dla księgowych tworzy Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA). IESBA działa w ramach Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants - IFAC).

 

Zasady etyki wykraczają poza Regulamin ACCA. Dylemat etyczny można rozwiązać odwołując się do założeń koncepcyjnych. W tym celu niezbędna jest znajomość podstawowych zasad etyki, która pozwoli zminimalizować ryzyko ich naruszenia. Aby dokonać rzetelnej analizy zagrożeń z uwzględnieniem tych zasad, niezbędna jest etyka osobista. Z tego względu Regulamin ACCA nie składa się wyłącznie z reguł (choć niektóre sytuacje wymagają takiego podejścia), ale tworzy pewien schemat, który pomaga rozwiązywać lub unikać dylematów etycznych w sposób zgodny z etyką osobistą.

 

KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA ACCA

Kodeks Etyki i Postępowania ACCA (Kodeks) obowiązuje wszystkich członków i studentów ACCA, a także wszystkich partnerów (lub dyrektorów) ACCA. Kodeks ACCA opiera się na Kodeksie opracowanym przez IESBA, a jego podstawowe zasady pokrywają się z tymi, które propaguje IESBA.

Kodeks składa się z czterech części:

  • Część A obowiązuje wszystkich zawodowych księgowych
  • Część B obowiązuje zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód
  • Część C obowiązuje zawodowych księgowych w biznesie
  • Część D obowiązuje zawodowych księgowych zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, którzy pełnią funkcję syndyka masy upadłościowej.

W zależności od sytuacji, zawodowi księgowi mogą uznać za przydatne również zapisy innych części Kodeksu.

Aby zapoznać się z treścią Kodeksu, prosimy kliknąć odpowiedni link u dołu strony.

 

REGULAMIN ACCA

Regulamin ACCA zawiera dodatkowe przepisy, regulacje oraz Kodeks Etyki i Postępowania, które obowiązują wszystkich członków ACCA. Regulamin w wersji 2015 obejmuje szereg zmian przyjętych przez ACCA. Zamieszczony poniżej Komentarz do Regulaminu prezentuje główne zmiany w stosunku do wersji Regulaminu z 2014, obowiązujące od stycznia 2015 r. Członkowie Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Authorised Public Accountants - AAPA) powinni postępować zgodnie z zakresem stosowania określonym w memorandum AAPA, statucie i przepisach dodatkowych.

Aby zapoznać się z treścią stosownych dokumentów, prosimy kliknąć odpowiedni link u dołu strony.